REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.shaushka.pl

 

§ 1

 

Postanowienia wstępne


Sklep internetowy www.shaushka.pl  dostępny pod adresem internetowym www.shaushka.pl prowadzony jest przez Shaushka Cosmetics Sp z o.o.  z siedzibą przy ul. Szlak 77/222 w Krakowie 31-153 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w  Krakowie Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000783239 o kapitale zakładowym 20 000 zł NIP 6762565229,  REGON 383161858

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Sklep Internetowy www.shaushka.pl dba o prawa konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. W szczególności Klient obowiązany jest do powstrzymywanie się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowania sklepu.
§ 2

 

DefinicjeCena – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru.
„Cookies” – małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności  procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.
Dostawca – zewnętrzna firma usługowa dokonująca dostawy Towaru z magazynu Sklepu do Klienta za opłatą.
Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto - konto klienta w Sklepie na którym są gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
Koszt dostawy – spoczywający na Kliencie obowiązek uiszczenia opłaty za dostawę Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta widoczny m.in. w trakcie dokonywania Zamówienia i w wysłanej przez Sprzedawcę wiadomości zawierającej m.in. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
Łączny koszt zamówienia - podane do wiadomości Klienta wynagrodzenie, na które składają się: Cena produktów, Koszt dostawy oraz inne koszty, jeśli występują i zostały podane do wiadomości Klienta, do którego zapłaty zobowiązany jest Klient dokonujący zakupów w sklepie www.shaushka.pl ;
Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu
Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu www.shaushka.pl
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.shaushka.pl za pośrednictwem którego klient może złożyć zamówienie.
Sprzedawca – Shaushka Cosmetics Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Szlak 77/222 w Krakowie 31-153 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w  Krakowie Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000783239 o kapitale zakładowym 20 000 zł NIP 6762565229 REGON 383161858.
Towar (Towary) – produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej poprzez witrynę internetową Sklepu.
Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego www.shaushka.pl . Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.§ 3


Kontakt ze Sklepem 1. Adres Sprzedawcy: Shaushka cosmetics sp. z o.o. WINIARY 61, 32-420 Gdów
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: shaushka@interia.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 791 239 463, 609 430 675
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy w mBank: 72 1140 2004 0000 3402 7878 3564
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze przez podany wyżej numer telefonu w godzinach 10.00 – 16.00§ 4


Wymagania techniczne


Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetowa
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.


§ 5


Informacje ogólne
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport tj. dostarczenie i usługi pocztowe oraz koszt obsługi /pakowania/), o którym Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy opis przedmiotu Umowy nie pozwala na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny wraz z kosztami transportu i  dostarczenia, końcowa opłata podana będzie przy finalizacji procesu składania zamówienia przed zatwierdzeniem zakupu poprzez kliknięcie przycisku ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY.

§ 6

Zakładanie konta w sklepie 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię i nazwisko, pełny adres wysyłki, adres wystawienia faktury oraz NIP w przypadku firm, nr telefonu, adres e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.§ 7

Zasady składania zamówienia

 

 1. Warunkiem dokonania Zamówienia w Sklepie jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia, akceptacja postanowień Regulaminu oraz zawartych w Zamówieniu warunków i Kosztów dostawy.
 2. Zamówienia może dokonać Klient, który poda dane wymagane do realizacji Zamówienia lub zarejestruje się (założy konto) w Sklepie.
 3. Klient posiadający konto ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie – bez konieczności każdorazowego wpisywania swoich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 4. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
 5. W przypadku, gdy podane w Zamówieniu dane są niekompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt nie będzie możliwy i Sprzedawca nie uzupełni danych niezbędnych do realizacji zamówienia w ciągu 2 dni od dnia powiadomienia przez Sprzedawcę o niekompletności danych, Sprzedawca ma prawo do niewykonania Zamówienia.
 6. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez
 7. W celu złożenia Zamówienia należy:
 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 2. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 3. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 4. kliknąć z poziomu KOSZYKA przycisk “Zamawiam i płacę”/“Realizuj zamówienie” oraz po wprowadzeniu wymaganych danych dotyczących sposobu płatności oraz rodzaju i adresu dostawy zatwierdzić zakup klikając w przycisk „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”
 5. W zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie we wskazanym terminie,§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym, płatności elektronicznych albo płatności online, płatności kartą płatniczą lub wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcę, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie po dokonaniu płatności (po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. 
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
 7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, za pomocą płatności elektronicznej, poprzez wpłatę na rachunek bankowy lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 8. Dostawa Produktu poza terytorium Polski na terenie Europy lub innego kraju jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedawcą i potwierdzeniu kosztów dostawy. 
 9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe wraz z kosztem obsługi /pakowania/) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 


§ 9

Zasady oraz metody płatności
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a. Płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy
  b. Wpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  c. Płatność online, Przelew elektroniczny (ePrzelew/przelew bezpośredni)

 2. Płatności online ePrzelewem oraz płatności kartą kredytową przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl w siedzibą w Krakowie.
 3. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcę, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:
  a. imię i nazwisko albo firmę Klienta,
  b. numer Zamówienia
  c. Nr rachunku bankowego Sprzedawcy: 72 1140 2004 0000 3402 7878 3564
  Shaushka cosmetics Sp. z o.o.ul.Szlak 77/222, 31-153 KRAKÓW
 4. Na każdy sprzedany Towar Sprzedawca wystawia paragon lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT. Chęć otrzymania faktury VAT należy zaznaczyć przy zamówieniu wraz z podaniem danych firmy oraz numeru NIP. Dokonując zakupu w Sklepie i wnioskując o wystawienie faktury VAT Klient automatycznie upoważnia Sklep do wystawienia faktury bez podpisu. Paragony oraz faktury wystawiane są najpóźniej w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta Towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 5. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.§ 10


Dostawa i koszty wysyłki
 1. Zamówiony Towar dostarczany jest za pośrednictwem kuriera poczty polskiej POCZTEX48 oraz paczkomatów InPost,
 2. Ceny za dostawę wraz z kosztem obsługi przesyłki określane są przy zamówieniu towaru.
 3. Towar wysyłany jest za pośrednictwem Dostawcy pod adres wskazany w formularzu  Zamówienia,
 4. Kupujący jest obciążany Kosztami dostawy w wysokości podanej w formularzu Zamówienia.
 5. Realizacja zamówienia w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem tradycyjnym, za pomocą płatności elektronicznych albo poprzez płatności online, płatności kartą płatniczą lub wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy rozpoczyna się w dniu wpływu (zaksięgowania) wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w potwierdzeniu Zamówienia. W przypadku Zamówienia złożonego w dniu ustawowo wolnym od pracy realizacja Zamówienia rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.
 6. Zwyczajowy czas realizacji zamówienia wynosi od 1-3 dni. Maksymalny czas realizacji Zamówienia może być dłuższy ze względu na opóźnienie w dostawie jednak nie będzie dłuższy niż 30 dni.
 7. Jeżeli realizacja Zamówienia jest niemożliwa z powodu niedostępności zamówionego produktu, Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym Klienta wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Klient może wówczas:
  a. wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego Zamówienia,
  b. wyrazić zgodę na podzielenie Zamówienia na kilka dostaw,
  c. zrezygnować z realizacji Zamówienia w całości.
 8. W przypadku gdy Klient zrezygnuje z Zamówienia, z powodu braku możliwości jego pełnej lub częściowej realizacji przez Sprzedawcę, a przekazał już na rachunek Sprzedawcę określoną w formularzu zamówienia należność, Sprzedawca zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, na rachunek wskazany przez Kupującego kwotę równą kwocie przekazanej za to Zamówienie. Dodatkowe roszczenia z tytułu niezrealizowania Zamówienia nie będą uwzględniane.
 9. Nieodebranie przesyłki od Dostawcy i zwrot przesyłki do Sprzedawcy.
  a) W przypadku przesyłki dostarczanej za pośrednictwem poczty polskiej klient ma 14 dni na odebranie  przesyłki. Po upływie tego terminu przesyłka zostanie odesłana do Nadawcy (Sprzedawcy)
  b) W przypadku przesyłki dostarczanej poprzez paczkomaty inPost klient ma 48 godzin na odebranie przesyłki z paczkomatu. Po upływie tego terminu przesyłka zostanie odesłana do Nadawcy (Sprzedawcy)
  c) W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta towar zostanie wysłany klientowi powtórnie po uiszczeniu przez niego kosztów zwrotu oraz kosztów powtórnej wysyłki zgodnie ze stawkami wynikającymi z cenników usług Dostawców.
 

§ 11


Prawo do odstąpienia od umowy
 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W celu odstąpienia od umowy należy wraz ze zwracanym produktem oraz dowodem zakupu, wysłać Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub przed upływem 14 dni od dnia otrzymania towaru wysłać na adres email Sprzedawcy shaushka@interia.pl podpisany formularz o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Zwracany Towar powinien być wysłany na koszt Klienta przesyłką poleconą lub kurierską wyłącznie na adres: Shaushka cosmetics sp. z o.o., WINIARY 61, 32-420 GDÓW.
 4. Zwracany Towar zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w formie kompletnej wraz z opakowaniem i etykietą, nieuszkodzony, niezabrudzony oraz nie będzie nosił śladów używania.
 5. W przypadku odesłania przez Klienta Towaru uszkodzonego, zabrudzonego lub ze śladami użytkowania niemożliwy będzie tryb zwrotu w ramach Odstąpienia od umowy. W takim przypadku Sprzedawca może odesłać klientowi towar na jego koszt.
 6. W ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania Towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli Towar spełnia wymienione w ustępie 4. niniejszego paragrafu wymagania, w ciągu 14 dni Sklep dokona zwrotu na wskazane konto, wszystkich płatności otrzymanych od Klienta, w tym najniższych standardowych kosztów dostawy. Koszt odesłania towaru do sklepu, w sytuacji odstąpienia od umowy, ponosi kupujący. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona po odesłaniu towaru przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji W przypadku płatności kartą zwrot zostanie dokonany na konto. Jeśli na życzenie klienta wystawiana była faktura VAT, konsument otrzyma korektę wystawionej faktury.
 7. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 8. Prawo odstąpienia od umowy dotyczy sprzedaży konsumenckiej stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 

§ 12


Reklamacja i gwarancja 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres Shaushka cosmetics sp. z o.o., WINIARY 61, 32-420 GDÓW lub drogą elektroniczną na adres: shaushka@interia.pl na formularzu reklamacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
 5. W reklamacji należy zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Shaushka Cosmetics Sp. z o.o. WINIARY 61, 32-420 GDÓW
 8. W razie uznania reklamacji, Towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeżeli naprawa lub wymiana Towaru nie będzie możliwa lub będzie znacznie utrudniona, Sklep na podstawie ustaleń z Klientem, zwróci Klientowi należność lub zaoferuje Klientowi inne, dostępne w Sklepie Towary. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad Towaru ponosi Sklep.
 9. W przypadku nieuznania reklamacji Klient podejmuje decyzję, czy Towar ma zostać odesłany przez Sklep na koszt Klienta,
 10. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 11. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 12. Konsument ma prawo do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 13. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 14. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 

§ 13


Przechowywanie danych osobowych w sklepie internetowym www.shaushka.pl


 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego Dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres dostawy (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), w przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP, numer REGON) zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży,  RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń, dokonywania zwrotów i rozpatrywania reklamacji a także na potrzeby korespondencji email na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji; archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego; a także dla potrzeb technicznych i statystyk sklepu oraz marketingowych i handlowych po wcześniejszej akceptacji Klienta.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
  c.    Bank - w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych.
  d.    Podmioty wspierające Sklep w prowadzonej działalności na zlecenie Prowadzącego Sklep, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność Prowadzącego Sklep.
 4. Dane osobowe podane podczas składania zamówienia będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z prawidłową realizacją zmówienia, a więc na podstawie art. 6 pkt 1 b) RODO. Dane mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom współpracującym, w celu realizacji zamówienia – bądź też organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane klienta  będą przetwarzane tylko przez okres, w którym Sprzedawca będzie mieć ku temu podstawę prawna, a więc do momentu, w którym:
  a.    na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania danych.
  b.    ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez strony.
  c.    Klient wycofa zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą zostanie przyjęty sprzeciw Klienta wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego
 5. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych swoich Klientów, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Sklepu, zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Sprzedawca może ujawnić dane osobowe przez siebie administrowane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Formularze służące do zamawiania produktów w Sklepie zapewniają bezpieczną transmisję danych poprzez użycie protokołu SSL. Oznacza to, że dane trafiają do bazy  danych w postaci zaszyfrowanej.
 8. Informacje zawarte w logach dostępowych (np. adres IP), wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość udostępniania ich podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
 9. Sklep wykorzystuje „cookies” w celu:
  a.    uproszczenia lub umorzenia danej operacji, w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta,
  b.    lepszego dopasowania Sklepu do potrzeb Klienta,
  c.    tworzenia statystyk oglądalności.
 10. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.
 11. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14


Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy www.shaushka.pl zawierane sa w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWIERANEJ NA ODLEGŁOŚĆ

https://www.shaushka.pl/img/cms/formularz-odstapienia-od-umowy-1-www-shaushka.pdf

FORMULARZ REKLAMACYJNY

https://www.shaushka.pl/img/cms/formularz-reklamacyjny-www-shaushka-pl.pdf